Barva Moonlight Primacol Decorative stříbrný

Moonlight je dekorativní interiérová vrchní barva, která se po osvětlení mění tisícem lesklých částeček v odstínech zlata (zlatý základ) nebo stříbra (stříbrný základ). Díky speciálním strukturálním složkám zároveň poskytuje také efekt trojrozměrnosti a stínování, který evokuje pohled na měsíc v úplňku. Výběrem vhodného osvětlení můžete zesílit pocit trojrozměrnosti, třpytících se částeček a metalické záře. Moonlight …

efekt měsíční záře - evokuje pohled na měsíc v úplňku
po osvětlení se mění tisícem lesklých částeček v odstínech zlata nebo stříbra
poskytuje také efekt trojrozměrnosti a stínování

Moonlight je dekorativní interiérová vrchní barva, která se po osvětlení mění tisícem lesklých částeček v odstínech zlata (zlatý základ) nebo stříbra (stříbrný základ). Díky speciálním strukturálním složkám zároveň poskytuje také efekt trojrozměrnosti a stínování, který evokuje pohled na měsíc v úplňku. Výběrem vhodného osvětlení můžete zesílit pocit trojrozměrnosti, třpytících se částeček a metalické záře.

Moonlight je poloprůsvitný a díky tomu jej můžete nanášet jako vrchní vrstvu na stěnu natřenou nejprve interiérovou latexovou barvou (např.Decobase) v libovolném odstínu dle vzorníku Primacol Decorative a osvěžit a zatraktivnit tak jednoduchým způsobem interiér domu.

Způsob nanášení

Malířské práce provádějte při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C, vyvarujte se přitom přímému působení slunečních paprsků na natíranou plochu.

Pozor! Efekt Moonlight je poloprůsvitný a můžete jej nanášet na stěnu natřenou interiérovou disperzní barvou např. Decobase nebo Lets Shine. Před aplikací se seznamte s vizuálním efektem a technikou nanášení, je důležité provést před samotným nátěrem vždy test na zkušební ploše. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

Barvu před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte malé množství produktu plochým dekorativním štětcem křížovými tahy na plochu cca 0,5 m2. Následně kuličky opatrně roztírejte různými směry a tvořte přitom nepravidelné shluky. Snažte se zároveň nezanechávat stopy po štětci. Po dokončení vzoru zopakujte práci na dalších částech stěny. Dbejte na to, aby jednotlivé plochy byly napojovaný způsobem ,, mokré do mokrého”

Výsledný efekt závisí na představivosti tvůrce. Můžete natírat svisle, vodorovně nebo i šikmě. Produkt můžete obarvit pomocí kolorantů, např. Primacol decorative.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev.

Čerstvé omítky mohou být natírány po 3-4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a vyrovnejte pomocí tmelící hmoty.

Skladování

Skladujte výrobek na suchém místě, v neprodyšně uzavřeném originálním obalu
při teplotě 5-25 °C. Chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků.

Bezpečnost

Produkt není hořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný.
Během malířských prací a po jejich dokončení místnost větrejte do zaniknutí zápachu.
Skladujte produkt v místě nepřístupném dětem.
Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,2-benzizotiazol 3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.
Podrobné informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu produktu.

Technické údaje

Chemické složení: akrylová disperze, pomocné látky, skleněné kuličky

Forma/barva: hustá emulze, stříbrná nebo zlatá barva

Vůně: lehká, charakteristická

pH: 7-8

Hustota: cca 1,4 g/cm3

Počet vrstev: 1

Doba schnutí: 4-8 h (na dotek), min. 24 h (zcela)

Způsob nanášení: Plochý štětec

Vydatnost: 10-15 m2/l (podle tloušťky vrstvy a požadovaného výsledného efektu)

Obsah VOC: Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (I) VŘNH 200 g/l. Výrobek obsahuje max. 200 g/l

Ředění: g/l voda

Mytí náčiní: voda s čisticím prostředkem

Právní informace

Všechny informace a údaje obsažené v tomto listu jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.