Betonová Barva Primacol Decorative

Dekorační barva minerální

snadná aplikace
efekt surového betonu
moderní interiér

Dekorativní barva na základě minerálního pojiva. Snadná aplikace umožňuje vytvořit efekt vibrovaného betonu (hladký, lesklý) a rovněž povrch s charakteristickými hrboly, nedostatky a prohlubeninami. Ideální pro moderní interiéry veřejných a obytných budov, zejména pro budovy v industriálním stylu. Dokonale se hodí k dřevu, sklu a lesklému kovu. Maskuje drobné povrchové nerovnosti.

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý, bez prachu, mastnoty a jiných nečistot. Zbytky barvy a omítky a další vrstvy nespojené s podkladem musí být odstraněny. Na podklad aplikujte ochrannou a podkladovou vrstvu hluboce penetračním přípravkem Primacol Kontakt Grunt.
Betonovou barvu můžete aplikovat na cementové, vápenaté a vápenocementové omítky a po vhodné úpravě na sádrokartónové desky. Před nanesením barvy by povrch  měl být chráněn pomocí jedné vrstvy Kontakt Gruntu pro zvětšení jeji přilnavosti.
Upozornění! Betonová barva špatně snáší sádru. V případě sádrových omítek nebo jakýchkoliv sádrových povrchů např. upravoványch sádrovými špachtlemi, je nutné aplikování dvou vrstev Kontakt Gruntu pro izolování povrchu.

Aplikace

Před použitím, výrobek důkladně promíchejte. Během aplikace barvu často míchejte. Práce provádějte při teplotě >5 °C, daleko od silných zdrojů tepla. Nedovolte, aby barva schla nerovnoměrně a příliš rychle.

Barvu aplikujte pomocí válečku na povrch do 1 m2 a následně upravte hladítkem. Tento způsob umožní pracovat s dostatečně vlhkými povrchy a s povrchy lehce se tvarujícími. Kontrolujte stupeň zaschnutí barvy, pokud je to nutné, barvu nanášejte v místech potřeby doplnění.

Návrhy pro dekorativní efekty

Efekt vibrovaného betonu (hladký, lesklý povrch)

První vrstvu nanášejte válečkem a upravujte hladítkem. Barvu nechte pouze mírně zaschnout (barva by měla být ještě vlhká, ale neměla by se deformovat pod vlivem naplocho nastaveného hladítka). Následně naneste druhou vrstvu pomocí válečku a okamžitě vyhlaďte hladítkem (práce plochým způsobem). V době schnutí pro dosažení hladkého povrchu stírejte ploše přiloženým okrajem hladítka. Intenzita stírání rozhodne o konečném lesklém efektu a o ztmavení povrchu. Povrch nestírejte příliš dlouho, může dojít k válcování nebo k loupání barvy. Po 24 h stěnu otřete měkkým štětcem pro zpevnění nolných zrnek, tak aby byl efekt stabilní.

Efekt betonu s prohlubeninami (mátový povrch)

První vrstvu nanášejte válečkem a upravujte hladítkem z nerezovévé oceli dle tloušťky zrna. Nechte zaschnout 12-24 h v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Naneste druhou vrstvu také pomocí válečku. Ihned nepravidelně upravujte hladítkem. Během úpravy se tvoří charakteristické prohlubeniny a nerovnosti. Pro tento efekt jsou vyžadované – vytváří charakteristický vzhled surového betonu. Pokud je to nutné, barvu můžete místy přidávat. Po dosažení požadovaného efektu nechte vyschnout 24 h. Následně plochu otřete štětcem pro zpevnění volných zrnek, tak aby byl efekt stabilní.
Betonová barva umožňuje vytvořit různé dekorační efekty v závislosti na způsobu aplikace a vynálezavosti zhotovitele. Může být barvená pomocí barviv z řady Primacol Decorative.

Zabezpečení efektů

Povrch by měl být chráněn s použitím produktů z dekorativní řady Primacol Decorative. Zabrání se tak vypadávání zrníček a usnadní se čistění. Dekorativní lak aplikujte jemně a rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí štětce nebo válečku. Pokud je to nutné, naneste druhou vrstvu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

K nátěru celé plochy doporučujeme použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě. Barva zobrazená na obale se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

Skladujte při teplotě od 5 do 25 oC, v těsně uzavřeném obalu a nevystavujte slunečnímu záření.

Vydatnost Betonové barvy závisí na savosti a přípravě podkladu, tloušťce nanesených vrstev, provedeného efektu a dokonce i na zhotoviteli.

Vydatnost: 1,5 – 2,5 kg/m2 (2 vrstvy)

další vrstva po 24 hodinách

Nářadí: , váleček, stěrka

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Nebezpečné látky: hydroxid vápenatý (hašené vápno)

Mount Everest Mount Everest Mont Blanc Mont Blanc Broad Peak Broad Peak Elbrus Elbrus